Polak w świecie pieniędzy

Jak pokazują wyniki badania „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r.” zrealizowanego przez Narodowy Bank Polski, 10 proc. Polaków nie posiada konta bankowego. Drugie tyle ma co prawda rachunek, ale i tak większość pieniędzy wypłacają na początku miesiąca i trzymają w gotówce. Jak się zmienia nasz poziom ubankowienia?

Ilu Polaków posiada przynajmniej jeden rachunek płatniczy lub bankowy?

0 ,7%

ogólnie

0 ,5%
0 ,1%

Wiek osób posiadających konto bankowe

Ilu Polaków posiada przynajmniej jedną kartę płatniczą?

karta-platnicza
0 ,7%
ogółem

Najczęstsze metody płatności wśród Polaków

gotówka

karta płatnicza
z technologią zbliżeniową

polecenie przelewu

internetowa metoda płatności

polecenie
zapłaty

karta płatnicza bez technologii zbliżeniowej

niekartowa
płatność
mobilna

kartowa
płatność
mobilna

kryptoaktywa

inna metoda płatności

Zwyczaje płatnicze Polaków

Pieniądze w różnych formach należą do najczęściej używanych „przedmiotów”. Codziennie płacimy za zakupy, usługi, regulujemy rachunki. Używanie pieniędzy wydaje się czymś tak oczywistym, że aż banalnym. Jednak analiza dominujących w tej kwestii zwyczajów prowadzi do interesujących wniosków.

Pieniądz stary i nowy jak świat

Nie wdając się w historyczne analizy, można z całą pewnością powiedzieć, że pieniądz towarzyszy ludzkości od najdawniejszych czasów. Oczywiste jest też to, że formy jego występowania i funkcje, jakie pełni, ulegały ewolucji. Ta tendencja trwa do dziś i będzie postępowała. Początkowo rolę pieniądza odgrywały wybrane, powszechnie używane towary, takie jak sól, skóry, bydło, a także minerały i kruszce. Używano ich jako środka ułatwiającego wymianę jednych dóbr na inne. Nie były one jednak zbyt wygodne, dość szybko więc zastąpiły je monety, a później banknoty. Wraz z powstaniem i rozwojem bankowości formy pieniądza coraz szybciej ewoluowały do postaci bardziej abstrakcyjnych, takich jak choćby czeki czy polecenia przelewów realizowane w bankowych placówkach, a następnie karty płatnicze i kredytowe. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się formy płatności zlecane telefonicznie, a następnie przez internet. Pieniądz, oprócz środka służącego rozliczaniu wymiany dóbr i usług oraz porównywania ich wartości, szybko zaczął pełnić też funkcję tezauryzacyjną, czyli przechowywania wartości, tj. nadwyżek finansowych i zgromadzonego kapitału.

Nawyki zmieniają się powoli

Używanie pieniędzy to kwestia nie tylko techniczna, wiąże się ona silnie także ze sferą psychiki oraz cech osobowości. Zwyczaje dotyczące posługiwania się pieniędzmi są zwykle bardzo trwałe i mają związek z mentalnością oraz kontekst kulturowy. Najczęściej względy pragmatyczne oraz związane z postępem technologicznym nie są pierwszoplanowe i ustępują tradycji oraz nabytym nawykom. Dlatego też wszelkie zmiany w zakresie funkcjonowania pieniądza, dotyczące postępu technologicznego, upowszechniają się powoli. Jednym z najlepszych przykładów tego zjawiska są doświadczenia związane z przeprowadzeniem denominacji złotego w 1995 r. Długo po tej operacji spora część społeczeństwa posługiwała się „dawną” miarą, faktyczna wymiana starych monet i banknotów na nowe zabrała zaś dwa lata. Jeszcze dłużej trwało upowszechnianie się prostych w swej istocie form pieniądza „plastikowego”, czyli kart płatniczych oraz kredytowych, a następnie kolejnych innowacji związanych z używaniem płatności bezgotówkowych. Z tych obserwacji wynika, że wszelkie zmiany w tym zakresie postępują powoli, a regulacje powinny być wprowadzane rozważnie i z uwzględnieniem różnorodnych konsekwencji.

Obrót pieniężny pod lupą

Wspomniane procesy, dotyczące ewolucji funkcji i form pieniądza oraz postępujących ich śladem zmian nawyków i zwyczajów, są przedmiotem analiz władz monetarnych na całym świecie. Wyniki tych obserwacji stanowią cenną wskazówkę służącą planowaniu działań związanych z organizacją i zarządzaniem obrotem pieniądza, w tym wielkością emisji monet i banknotów, wpływaniem na rozwój poszczególnych form dokonywania płatności i nadzorem nad ich funkcjonowaniem. Jest to tym bardziej istotne, jeśli wziąć pod uwagę powstawanie coraz to nowych form rozliczeń, instytucji płatniczych czy wręcz postaci pieniądza, takich jak choćby kryptowaluty. Narodowy Bank Polski okresowo prowadzi szczegółowe badania zwyczajów płatniczych w Polsce. Ich wyniki pokazują kierunki zmian w tym zakresie. Wskazują jednocześnie na występowanie dużego zróżnicowania nawyków płatniczych w zależności od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz w mniejszym stopniu od płci. Ciekawych obserwacji dostarczyło najnowsze badanie, realizowane na przełomie września i października 2020 roku, a więc w okresie naznaczonym epidemią koronawirusa z jej wszystkimi konsekwencjami zarówno dla życia społecznego, jak i realiów gospodarczych, choć akurat w tym czasie nasilenie pandemii uległo ograniczeniu.

Po okresie transformacji mieliśmy do czynienia z dwiema głównymi fazami rozwoju systemu bankowego w Polsce. Pierwsza charakteryzowała się intensywnym wzrostem liczby tradycyjnych placówek bankowych, a następnie szybkim rozwojem sieci bankomatów. Obecnie od kilku lat trend ten ulega zdecydowanemu odwróceniu, zarówno w odniesieniu do oddziałów banków, jak i bankomatów, na rzecz dynamicznego rozwoju elektronicznych kanałów korzystania z usług finansowych. To oczywiście wpływa na zachowania płatnicze społeczeństwa. Równolegle do zmian w systemie bankowym dokonuje się postęp technologiczny, który prawdopodobnie jeszcze mocniej oddziałuje na zwyczaje płatnicze. Powszechny dostęp do internetu i dynamiczny rozwój e-handlu oraz związanej z nim infrastruktury logistycznej to tendencja, która jeszcze będzie zyskiwała na znaczeniu, wymuszając przekierowanie coraz większej części płatności do kanałów elektronicznych. Ważną kwestią, związaną z rozwojem technologii oraz używaniem nowoczesnych mediów, czyli cyfryzacją i mobilnością, są również zmiany nawyków zakupowych oraz ogólniej mówiąc, korzystania z handlu i usług, w tym finansowych.

Z raportu NBP „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r.” wynika przede wszystkim, że dla prawie dwóch trzecich Polaków możliwość dokonywania płatności gotówką jest kwestią ważną lub bardzo ważną To udział jedynie nieco niższy, niż w przypadku takich krajów, jak Niemcy, Austria, Malta i Cypr. W wystąpieniu na Kongresie Obsługi Gotówki prezes NBP, prof. Adam Glapiński, powołując się na badania prowadzone przez bank centralny, poinformował, że 76proc. Polaków uważa, że gotówka pełni bardzo ważną funkcję w gospodarce. Jednocześnie, mimo przywiązania do gotówki, chętnie korzystamy z najprostszych instrumentów płatniczych, czyli kart oraz przelewów dokonywanych przez internet. Kartami niemal powszechnie płacimy w tradycyjnych sklepach stacjonarnych, przelew lub karta to zaś najczęściej używane formy w przypadku handlu elektronicznego. W gruncie rzeczy karta i przelew internetowy są niemal utożsamiane z gotówką, podobnie jak płatności dokonywane za pomocą smartfonów. Aż ponad 80 proc. ankietowanych przez NBP osób deklarowało dokonywanie płatności kartą płatniczą. Za usługi nadal jednak częściej płacimy gotówką, ta forma jest bowiem odpowiedzialna za ponad 57 proc. wartości transakcji, jednak płatności za usługi stanowiły jedynie 13 proc. wszystkich zrealizowanych transakcji. Ogółem gotówką w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie posługiwało się prawie 98 proc. Polaków, choć w codziennych płatnościach w sklepach stacjonarnych jej udział obniżył się i wyniósł 46,4 proc. pod względem liczby transakcji i 29,3 proc. biorąc pod uwagę wartość transakcji.