Rodzina ubezpieczona i zabezpieczona

W 2020 roku Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą Deloitte stworzyła „Mapę ryzyka Polaków” – ranking najistotniejszych trosk społeczeństwa i związanych z tym potrzeb ubezpieczonych.  „Świadomość własnych obaw pomaga podejmować racjonalne decyzje dotyczące ubezpieczania się, prewencji i profilaktyki, czyli odpowiednio zarządzać ryzykami” – czytamy w raporcie. 

ubezpieczenie-rodzina

83%*

Polaków uważa, że ubezpieczenie jest przydatne, gdy w życiu dzieją się złe rzeczy.

ubezpieczenie-odszkodowanie
Ponad 100 mln zł

taką średnią kwotę ubezpieczyciele w Polsce wypłacają każdego dnia poszkodowanym i klientom w ramach odszkodowań i innych świadczeń

ubezpieczenie-choroba

87%

Polaków obawia się ciężkiej choroby najbliższej osoby, a 85% obawia się jej śmierci.

Czego najbardziej obawiają się Polacy?

Ryzyka dotyczące majątku i zabezpieczenia emerytalnego, które budzą największe obawy respondentów

0 %
brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby
0 %
brak pieniędzy na starość
0 %
brak/utrata pracy
0 %
kradzież pieniędzy przez internet
0 %
brak pieniędzy na podstawowe potrzeby
0 %
włamanie do mieszkania
0 %
brak możliwości spłaty kredytu
0 %
kradzież samochodu

*wszystkie dane w grafice pochodzą z raportu „Mapa ryzyka Polaków. Jak ubezpieczyciele odpowiadają na potrzeby społeczeństwa?” Polskiej Izby Ubezpieczeń we współpracy z Deloitte (2020)

Rodzina ubezpieczona i zabezpieczona

W życiu mogą się zdarzyć mniej lub bardziej groźne sytuacje oraz nieszczęśliwe wypadki. Niemal zawsze mają one negatywne konsekwencje finansowe. Wykupienie ubezpieczenia pozwala te konsekwencje złagodzić lub nawet zminimalizować. Część umów może łączyć funkcję ubezpieczeniową z inwestycyjną.

Przezorny zawsze ubezpieczony

To hasło, choć powstało wiele lat temu, pozostaje wciąż aktualne i bardzo trafnie oddaje sens ubezpieczania się. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że życie może przynieść nieprzyjemne niespodzianki, a nawet dramatyczne wydarzenia kończące się utratą zdrowia, a także śmiercią. Lista zdarzeń i ich następstw, które mogą być objęte ubezpieczeniem, jest długa, jednak najczęściej ubezpieczamy się na wypadek choroby, następstw nieszczęśliwego wypadku oraz śmierci. W razie ich wystąpienia, w zależności od zapisów umowy ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń wypłaca wskazanej w polisie osobie określoną kwotę, ale możliwe są także innego rodzaju świadczenia, takie jak finansowanie leczenia czy pobytu w szpitalu, bądź też wypłata stałej lub okresowej renty. Kwota  świadczeń wypłacanych przez zakład ubezpieczeniowy jest zależna od wysokości składek wpłacanych przez ubezpieczającego. Przy ustalaniu wysokości składek  zakład uwzględnia także z reguły dodatkowe czynniki, związane przede wszystkim z ryzykiem wystąpienia określonego zdarzenia. Przykładowo, wyższa składka będzie naliczana w przypadku, gdy osoba ubezpieczona cierpi na choroby przewlekłe lub uprawia sporty narażające ją na wystąpienie urazów, lub zwiększa ryzyko utraty życia. Wartość odszkodowania może też być zależna na przykład od ustalonego procentowo stopnia utraty zdrowia.

Umowa ubezpieczenia

Działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić jedynie podlegające odpowiednim przepisom i nadzorowi zakłady ubezpieczeń działające w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Regulowana jest ona głównie przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej, Kodeks cywilny, ustawę o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz ustawę o dystrybucji ubezpieczeń.

Zawierając umowę, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie, gdy zajdzie przewidziane w umowie zdarzenie. Ubezpieczający jest zaś zobowiązany do uiszczania składki. Składka może być wpłacona jednorazowo, ale najczęściej mamy do czynienia ze składkami płatnymi okresowo, przez cały czas trwania umowy. Należy zwrócić uwagę na używane określenia. Ubezpieczyciel to oficjalne określenie zakładu ubezpieczeń lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczający to osoba fizyczna lub instytucja, która zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do uiszczania składek. Najczęściej ubezpieczający jest beneficjentem tej umowy, czyli ubezpieczonym. Warto jednak zwrócić uwagę, że ubezpieczonym może być także inna osoba określona przez ubezpieczającego i to ją będzie obejmowało ubezpieczenie oraz to ona otrzyma świadczenie, o ile ubezpieczający nie wskazał innej osoby do tego uprawnionej, czyli uposażonego. Przykładowo ubezpieczającym może być dziadek, ubezpieczonym jego wnuk, a uposażonym syn.

Zawarcie umowy następuje w wyniku złożenia zgodnego oświadczenia co najmniej dwóch stron, czyli ubezpieczyciela i ubezpieczającego, dotyczącego wzajemnych zobowiązań. Dowodem potwierdzającym zawarcie umowy najczęściej jest dokument zwany polisą. Zawiera on najbardziej istotne elementy umowy, takie jak określenie jej stron (ubezpieczyciel i ubezpieczający), ubezpieczonego, warunki ubezpieczenia, listę zdarzeń podlegających ubezpieczeniu, wysokość sumy ubezpieczenia, ogólne warunki umowy. Przy podpisywaniu umowy ubezpieczający powinien zwrócić szczególną uwagę na podanie rzetelnych informacji, których wymaga zakład ubezpieczeń. Są one zwykle dość szczegółowe, dotyczą między innymi stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy lub działalności, uprawianych sportów, stosowania używek itp. Na ich podstawie zakład ubezpieczeń ocenia ryzyko wystąpienia określonego zdarzenia. Jeśli się okaże, że ubezpieczający podał informacje niezgodne z prawdą, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Najczęściej zakłady zastrzegają sobie możliwość weryfikacji podanych informacji, na przykład poprzez obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich.

Należy pamiętać, że umowy ubezpieczeniowe są zwykle dość skomplikowane, a więc przed ich podpisaniem warto wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Najczęstszym źródłem sporów i zarzutów kierowanych przez ubezpieczającego bądź uposażonych jest zakres ochrony, czyli lista zdarzeń, których wystąpienie uprawnia do otrzymania świadczenia. Bardzo istotnym elementem jest też świadomość tego, jakie okoliczności wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela (często ich lista wykracza poza przypadki oczywiste: samobójstwo, katastrofa lotnicza, wypadek pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).

Ubezpieczenia dla rodziny

Niezwykle ważne jest, by chronić rodzinę przed negatywnymi następstwami określonych wydarzeń, takich jak konieczność pokrycia kosztów leczenia w związku z chorobą, nieszczęśliwy wypadek czy też utrata życia. To najczęściej spotykane motywy, dla których decydujemy się na zawarcie umowy ubezpieczenia, choć jej przedmiotem mogą być także inne zdarzenia i powody. Standardowa umowa ubezpieczenia na życie najczęściej obejmuje ochroną wymienione podstawowe zakresy, czyli zdrowie i życie, i dotyczy jednego ubezpieczonego, którym z reguły jest sam ubezpieczający. Gdy jest nim ojciec rodziny –  w przypadku jego śmierci – świadczenie otrzymuje ustawowy spadkobierca lub inna wskazana przez ubezpieczającego osoba. Ubezpieczonym powinien być ten członek rodziny, od którego zależy jej byt. Jest jednak oczywiste, że ochronie ubezpieczeniowej powinni podlegać wszyscy członkowie rodziny.  Istotne jest objęcie ochroną dzieci, gdyż w ich przypadku często dochodzi do nieszczęśliwych wypadków, urazów powodujących konieczność kosztownego leczenia i rehabilitacji. Zawarcie umów ubezpieczeniowych osobno na wszystkich członków rodziny nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Coraz więcej zakładów ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenia obejmujące całą rodzinę. Warunki są jednak dość zróżnicowane, na przykład mogą obejmować jedynie rodziców i dzieci, ale można spotkać także oferty obejmujące ochroną nawet dziesięć osób. Są też towarzystwa, które jako dodatek do głównej umowy na życie dodają darmową ochronę dla dzieci.

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy bardziej opłacalne jest zawarcie indywidualnych umów dla każdego członka rodziny, czy też skorzystanie z oferty wspólnego ubezpieczenia rodzinnego. W każdym przypadku trzeba wziąć pod uwagę zakres ochrony i stopień jego dostosowania do konkretnych potrzeb oraz porównać koszty z wysokością świadczeń. Wysokość składek w przypadku ubezpieczeń rodzinnych jest zróżnicowana w zależności od zakresu oferowanej ochrony i kwoty ubezpieczenia. 

Osobną kategorię stanowią umowy ubezpieczeniowe, których główną funkcją jest oszczędzanie i pomnażanie kapitału, gromadzonego przez ubezpieczającego. Zakłady ubezpieczeń stosują różne nazewnictwo, jednak można wyodrębnić kilka podstawowych typów:

-polisa z funduszem kapitałowym, zakładająca inwestowanie gromadzonych składek,

– polisa na dożycie, której istotną jest wypłata sumy zgromadzonych składek powiększonej o ustaloną w umowie premię, w przypadku osiągnięcia przez ubezpieczonego określonego wieku lub po upływie ustalonego okresu ochrony,

– polisa posagowa, zakładająca gromadzenie i inwestowanie kapitału, przeznaczonego na przyszłość dziecka. Wypłata świadczenia następować może po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku lub po upływie ustalonego w umowie czasu.

W praktyce zakłady ubezpieczeń najczęściej oferują umowy mieszane, czyli zapewniające jednocześnie ochronę życia i zawierającą część inwestycyjną.